Consultoria operativa

Què és? Garantir el bon funcionament de l’equipament esportiu a través de l’assessorament i assistència tècnica a la Direcció, incidint directa o indirectament en l’operativa ordinària de les diverses àrees de la instal·lació.

Com ho fem? Treballem estretament amb les persones de més responsabilitat de la instal·lació, per tal de dissenyar conjuntament les estratègies a implantar en cadascuna de les àrees. La incidència en l’operativa quotidiana és menor o major segons les necessitats.

Etapes. El servei es presta en tres grans etapes:

OPERATIVA1-CAT

Per a cada àrea funcional, de manera regular durant el període del servei, es realitzen les tres etapes per tal d’estar contínuament fent noves propostes per a la millora constant de la gestió del centre.

Durada. Valorem que aquest servei sol necessitar un període no inferior a 1 any, per tal d’assolir resultats satisfactoris.

Aspectes. En relació a les diferents àrees funcionals de cada instal·lació esportiva, els principals aspectes d’anàlisi i proposta són els següents:

OPERATIVA3-CAT