Criteris i principis de la gestió esportiva

 

Programa de qualitat

El compromís de Sport Assistance amb el model de Gestió Total de la Qualitat es manifesta en el procés d’implantació d’un sistema de Gestió de Qualitat de conformitat amb la UNE-EN ISO 9001:2000 que ha iniciat recentment.

El primer tema que s’ha abordat és l’elaboració del mapa de processos d’acord amb les característiques del servei que prestem a les instal·lacions esportives que actualment gestionem. Seguidament s’ha treballat en el desenvolupament de procediments i definició dels llocs de treball en una estructura organitzativa model.

Promoció i atenció al client

La imatge i promoció d’una instal·lació esportiva són clau per tal de garantir la incorporació d’abonats i fidelitzar els usuaris del centre. Tanmateix, permet adaptar l’oferta dels serveis a la demanda real, potencia la rendibilitat social de les instal·lacions i  fa palès la qualitat del servei.

Tot i que el primer responsable d’una bona comunicació i un bon servei d’atenció al client és l’àrea de recepció de la instal·lació, aquest compromís s’estén a tots i cadascun de l’equip de treball: recepció, direcció, tècnics esportius, personal de manteniment i de neteja… ja que tots estan en contacte amb l’abonat/usuari.

Manteniment

És indiscutible que el manteniment de les instal·lacions esportives és un dels eixos fonamentals de la gestió. La seva correcta aplicació ens permet no únicament mantenir en bones condicions la infraestructura i les instal·lacions tècniques sinó també un adequat nivell de qualitat per a les nostres activitats i programes esportius.

El manteniment engloba el conjunt d’operacions que hem de realitzar per mantenir l’immoble i les seves instal·lacions en bones condicions d’ús, comfortabilitat, higiene, neteja i seguretat durant el període de vida útil de l’equipament. El Pla de manteniment contempla aquest conjunt d’operacions amb una periodicitat determinada i amb la valoració dels mitjans necessaris.

Sostenibilitat

L’assumpció d’uns consciència energètica, més enllà del compliment de les exigències legals, acaba definint el posicionament d’una persona, una institució o una empresa davant dels temes ambientals i el conjunt de valors que marquen el seu comportament. Tanmateix, la legislació preveu la vigilància, el control i el seguiment de totes aquelles activitats que, en major o menor mesura, poden exercir un impacte sobre el medi ambient.

Les instal·lacions esportives s’han de sotmetre a auditories energètiques per avaluar el seu grau d’eficàcia i els estalvis que es poden obtenir amb la millora de l’aïllament dels tancaments, la disposició de sistemes passius de protecció i captació d’energia, l’adopció d’energies alternatives i la substitució d’equips vells per altres de més eficàcia.

Recursos humans

Una bona gestió del capital humà pot arribar a constituir un important avantatge competitiu, doncs les persones formades i motivades donen el màxim d’elles mateixes. La gestió s’ha d’enfocar a assegurar que es compta amb persones que desenvolupin eficaçment les competències requerides.

La nova política de recursos humans té com a objectiu fonamental facilitar la claredat en les relacions laborals i humanes entre tots els components dels equips de treball, fent operatius principis com unificar nivells salarials, promocionar la formació continuada, facilitar la promoció interna i complir els requeriments dels programes de foment de l’ocupació.